https://www.agropomoc.pl/

Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy Agropomoc.pl działający pod adresem http://www.agropomoc.pl

Agropomoc.pl sp. z o.o.

Ul. Poznańska 40A

62-080 Tarnowo Podgórne

Tel.: 519 584 123

E-mail: biuro@agropomoc.pl

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649353, NIP: 7811938034.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE
Agropomoc.pl
Prowadzony przez Agropomoc.pl sp. z o.o. sklep internetowy, w ramach którego świadczone są Sprzedaż i Ekspozycja oraz inne usługi z tym związane, utrzymywany przez Agropomoc.pl sp. z o.o. w domenie www.Agropomoc.pl

Towar
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Sprzedaży lub Ekspozycji, zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Agropomoc.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

Klient
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

Konto
Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

Rejestracja
Procedura zakładania konta klienta konieczna do korzystania, składania zamówień, ze sklepu internetowego.


Regulamin
Regulamin Agropomoc.pl.

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W Agropomoc.pl

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, która ukończyły co najmniej 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) ,która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

2.2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny przeczytać i zaakceptować regulamin oraz wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu, adresu e-mail, hasła oraz przepisanie kodu zabezpieczającego. Profil zostaje automatycznie założony. W celu jego aktywacji należy kliknąć na link w zwrotnej wiadomości e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji profil Użytkownika jest aktywny. Po zalogowaniu użytkownik powinien uzupełnić dane kontaktowe, widoczne w "Edycji profilu" w celu uzupełnienia danych osobowych: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. Osoby fizyczne korzystające z Agropomoc.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą, dane teleadresowe oraz NIP.

2.3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Agropomoc.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna przeczytać i zaakceptować regulamin oraz wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu, adresu e-mail, hasła oraz przepisanie kodu zabezpieczającego. Profil zostaje automatycznie założony. W celu jego aktywacji należy kliknąć na link w zwrotnej wiadomości e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji profil Użytkownika jest aktywny. Po zalogowaniu użytkownik powinien uzupełnić dane kontaktowe, widoczne w "Edycji profilu" w celu uzupełnienia danych osobowych: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. Osoby fizyczne korzystające z Agropomoc.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą, dane teleadresowe oraz NIP.


2.4. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie.

2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji Agropomoc.pl sp. z o.o. tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail podanego podczas Rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Agropomoc.pl adresu e-mail i hasła (logowanie).

2.6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

2.7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

Artykuł 3. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

3.1 Wszelkie informacje dotyczące towarów, zawarte na stronie www.Agropomoc.pl, kierowane przez Agropomoc.pl sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
3.2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.


II. KUPNO

Artykuł 4. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA

Agropomoc.pl sp. z o.o. jako operator Agropomoc.pl, umożliwia Użytkownikom oraz innym podmiotom zawieranie umów Kupna Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom oraz innym podmiotom odpowiednie narzędzia systemowe. Agropomoc.pl sp. z o.o. jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i gwarantuje wykonanie umowy sprzedaży Towaru. Agropomoc.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy producent dokonał zmiany cen i nie poinformował o tym fakcie Agropomoc.pl sp. z o.o. Dalszy tok postępowania strony ustalają indywidualnie.

Artykuł 5. PRZEBIEG ZAKUPÓW

5.1. Użytkownik bierze udział w zakupie poprzez dodanie interesujących go Towarów do koszyka i  wybór opcji "kup". W celu dokonania czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Sprzedaży, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

5.2. Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający dolicza jedynie koszty przesyłki bądź transportu. Poza powyższymi, Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.

 

Artykuł 6. Sposób odbioru

6.1. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy jest ona oryginalnie zapakowana. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Druku Reklamacji". Z chwilą pokwitowania odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

6.2. W chwili odbioru przesyłki Odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób otwarcia przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji), na którym musi się podpisać kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru (reklamacji) spisany w obecności pracownika firmy GLS jest podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.

6.3.. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

6.4.. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Druku Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY

7.1. Zawarcie umowy pomiędzy Agropomoc.pl sp. z o.o. a Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji „Zamów”, o czym Kupujący jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z wybranych przez Kupującego opcji i  obowiązujących przepisów prawa.

7.2. Formy zapłaty, spośród udostępnionych, określa Kupujący. Agropomoc.pl sp. z o.o. udostępnia następujące formy zapłaty:

7.2.1. Przedpłata przelewem.
W tym przypadku należy dokonać przedpłaty za zamówiony Towar i jego transport na konto Agropomoc.pl sp. z o.o., Ul. Poznańska 40A, 62-080 Tarnowo Podgórne  prowadzone w BZWBK pod numerem 27 1090 1359 0000 0001 3399 0056.


7.2.2. System płatności „payu.pl”.
W tym przypadku następuje przekierowanie na stronę umożliwiającą dokonanie płatności. Należy postępować zgodnie z wytycznymi operatora strony.

7.3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Agropomoc.pl sp. z o.o., po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup, może dochodzić zawarcia tej umowy.

Artykuł 8.  GWARANCJA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

8.1. Każdy towar zakupiony na www.agropomoc.pl  objęty jest 24 miesięczną gwarancją

8.2.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:
mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

8.3. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

8.4.  Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
8.5.  Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 z 2000 r., poz. 271) Klient, który jako Konsument  zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, ma prawo odstąpienia  od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i nie noszące śladów używania ani montażu. Dopuszczalne jest jedynie otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Agropomoc.pl sp. z o.o., ul. Poznańska 40A, 62-080 Tarnowo Podgórne.


8.6. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest szczegółowo wskazać oznaczenie partii, w skład której wchodził wadliwy przedmiot oraz zabezpieczyć wadliwe elementy do kontroli.

8.7. Klient sporządza protokół reklamacyjny, zawierający opis przedmiotu i stwierdzonych wad, a nadto zabezpiecza reklamowane elementy. Po wykryciu wady ewentualne przystępowanie lub kontynuowanie montażu elementów zawierających wady następuje na wyłączne ryzyko Kupującego.

8.8. Po zgłoszeniu reklamacji zostanie zbadana, przez uprawniony podmiot, zasadność zgłoszonych wad.

8.9. W ramach odpowiedzialności  za wady fizyczne, Agropomoc.pl sp. z o.o. zobowiązuje się wydać towar wolny od wad.

7.10. Dla skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący obowiązani są przestrzegać załączonej do przedmiotu dystrybucji instrukcji producenta dotyczącej montażu i konserwacji.

8.11. Agropomoc.pl sp. z o.o. udziela gwarancji w okresie  2 lat od daty odbioru przez Kupującego przedmiotu zakupu, zgodnie z warunkami wskazanymi w karcie gwarancyjnej.


Artykuł 9. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

9.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Agropomoc.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

9.2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o dokonywanych w ramach Agropomoc.pl transakcjach.

9.3. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Agropomoc.pl, w tym do logo "Agropomoc.pl" oraz prawa własności przemysłowej umieszczone w Agropomoc.pl, przysługują Agropomoc.pl sp. z o.o.. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Agropomoc.pl sp. z o.o. za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Agropomoc.pl sp. z o.o.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 10. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

10.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Agropomoc zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.2. Agropomoc.pl sp. z o.o. może udostępnić dane, o których mowa w art. 9.1. tylko w sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od Agropomoc.pl sp. z o.o. ich przekazania. Agropomoc.pl sp. z o.o. jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia informacji.

Artykuł 11. ZMIANY REGULAMINU

Agropomoc.pl sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Agropomoc.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Agropomoc.pl sp. z o.o., z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.


Artykuł 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Agropomoc.pl sp. z o.o. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

12.2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej za pomocą formularza kontaktowego.

12.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Agropomoc.pl sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12.4. Agropomoc.pl sp. z o.o. rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Agropomoc.pl sp. z o.o. może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

12.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Agropomoc.pl sp. z o.o. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Artykuł 13. SPORY
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Artykuł 14. WAŻNOŚĆ

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 

 

Współpracujemy z: